MENU

LIST OF COUNCILLORS FOR KERIAN DISTRICT COUNCIL FOR THE PERIOD OF 1 JANUARY 2014 UNTIL 31 DECEMBER 2016

AM9

NEW OF COUNCIL MEMBERS 2014-2016

Together with Yang Dipertua, Secreatary of Council

LIST OF COUNCILLORS FOR KERIAN DISTRICT COUNCIL FOR THE PERIOD OF 1 JANUARY 2014 UNTIL 31 DECEMBER 2016

1 ) Abdullah bin Salleh (Ketua WHIP)

2 ) Tn. Hj. Mohd Kamal Padli bin Ahmad

3 ) Tn. Haji Abu Bakar bin Md Taib

4 ) Abdul Halim bin Mohamed

5 ) Noor Hayati binti Abu Bakar

6 ) Mohamad bin Haji Samsudin

7 ) Zainal Abidin bin Mohamad

8 ) Zaini bin Cha

9 ) Shamsudin bin Rasidi

10) Harun bin Sidi

11) Ponnazhakan a/l Pushpanathan

12) Kaarthigesu a/l Penchilaya

13) Rajindra Kumar a/l Gopal

14) Beh Cheen Leng

15) Nazirul bin Jamaluddin

16) Azmi bin Ishak

17) Ooi Thian Wee

18) Eng Oing Heng

19) Lau Peng Guan

20) Lim Wan Chuan

21) Khairuddin bin Mohamed Taib

22) Ong Cheng Beng

23) Khairul Amir digantikan oleh Abdul Khair bin Ahamad (YDP