Skip to main content

Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian

Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian

Akta

1
Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)

Akta bagi menyusun semula dan menyatukan undang-undang berhubungan dengan kerajaan tempatan dan hanya terpakai bagi Semenanjung Malaysia sahaja

Download
2
Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)

Akta bagi pengawalan dan pengawalseliaan yang sepatutnya mengenai perancangan bandar dan desa di Semenanjung Malaysia dan bagi maksud yang berkenaan dan bersampingan dengannya.

Download
3
Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)

Suatu Akta untuk meminda dan menyatukan undang-undang berhubungan dengan jalan, parit dan bangunan dalam kawasan pihak berkuasa tempatan di Semenanjunng Malaysia, dan bagi maksud yang berkaitan dengannya.

Download